Monday, February 18, 2013

US CONSULTING - CONTRACT یا به زندان شوی به علت مهر!!!!!!!!!!!!!!

به نام خدای


داماد پهلوان


خبرگزاری شاهنامه


آن شنیدی که در بلاد شمال       بود مردی بخیل صاحب مال


دختری زشتروی و بدخو داشت     کز همه چیز جامه نیکو داشت


زشت باشد دبیقی و دیبا           که بود بر عروس نازیبا


با جوانی چو لعبت سیمین      عقد بستش به مبلغی کابین


شب خلوت که وقت عشرت بود     عرق عود کرد و مشک اندود


نقره اندود بر درست دغل               عنبر آمیخته به گند بغل


پرده زرنگار  بر در داشت            ناگه از روی بی صفا بر داشت


فال بد باز بود و طالع زشت        در دوزخ به روی اهل بهشت


همه شب روی کرده بر دیوار      تا نبایست دیدنش  دیدار


بارها  نو عروس جانفرسای       دست در دامنش زدی که در آی


پسر از بخت خود بر  آشفتی     زهر خندان به زیر لب گفتی


تو مناره ز پای بنشانی         شهوت من کجا بجنبانی؟


ملک الموتم از لقای تو  به         عقربم گو بزن تو دست منه


تا به صبح از شراب فکرت مست      دست لا حول می زدی بر دست


بامدادان نه جایگاه ستیز           که تحمل کند  نه پای گریز


مدتی صبر بر مجاهده کرد           عمر ضایع در آن مشاهده کرد


عاقبت درد دل به جان برسید       نیش فکرت به استخوان برسید


با پدر زن نمود قصه خویش              کای مصالح شناس و خیر اندیش


تا به امروز بنده پروردی             مهربانی و مردمی کردی


شکر فضلت به سال های دراز       نتوانم به شرح گفتن باز


گر توانی دگر بفرمایی           پایم از بند غصه بگشایی


زن و مرد از برای آن باشند      که دلاویز و مهربان باشند


نه من آسوده ام  نه او خرسند     زحمت ما  و خویشتن مپسند


سر بر آورد و گفت پیر کهن           جان بابا سخن دراز مکن


یا بسازی به رنج و راحت دهر             یا به زندان شوی به علت مهر


چون جوان این سخن شنید از پیر              متحیر بماند و بی تدبیر


استعانت به کدخدایان برد            مبلغی مرد و زن شفیع آورد


همگنان را به هیچ بر نگرفت         هر چه گفتند هیچ در نگرفت


پایبند بلا چو چاره ندید          بحر اندیشه را کناره ندید


خواهرش را دل آورید به دست      مهر از او  بر گرفت و در وی بست


تا شبی پای در دواجش کرد      میل در سرمه دان عاجش کرد


کودک از کودکی فغان در بست      به درستی زرش دهان در بست


روی بر خاک و جفته بر افلاک        چون سرش رفت تا به خایه چه باک؟


روی در روی و دست در گردن        ناف بر ناف و دسته در   هاون


بعد از ان با برادرش پیوست         بند شلوار عصمتش بگسست


خانه خالی و دنبه فربه دید            گربه برجست و سفره را بدرید


مادرش بی نصیب هم نگذاشت         هر دو پایش به آسمان بر داشت


عمه را نیز شربتی در داد                خاله را نیز شافه ای بنهاد


دایه را همچنان به دلداری                 مهربانی نمود و غمخواری


تا بدانست خوابگاهش را              خانه معلوم کرد و راهش را


شب آدینه شمعی انجا برد        نیم شمعیش در میان پا برد


نو بلوغی که بود شاگردش            بردوانید همچنان کردش


خوابنیدش به لطف در زانو          قضی  الامر   کیف ما کانوا


نازک اندام نا خوشی می کرد     بدلگامی و سرکشی می کرد


عاقبت رام چون ستورش کرد       کیر در کون چون بلورش کرد


کرد و رفت آنچه باز نتوان گفت       در از این خوبتر نشاید سفت


بعد از آن با کنیزکش پرداخت           کار او هم به قدر وسع بساخت


پاره ای دوغ ریخت در مشکش            تا نیاید ز دیگران رشکش


خویش و پیوند هر که را دریافت          همه را در قفای و روی انداخت


بوق رویین در ان قبیله نهاد           همچو شمیر قتل در بغداد


همه همسایگان بدانستند          نهی منکر نمی توانستند


چند بانگ دهل نهان ماند؟       شنعتی خواست در جهان ماند


آشنایان و دوستان رفتند           حال پیش پدر زنش گفتند


بر سر خاکسار دود برفت         در دکان ببست   و زود برفت


کیسه های  قباله حاصل کرد     بر داماد پهلوان آورد


گفت کابین و ملک و رخت و جهیز       همه پاکت حلال کردم خیز


یار درمانده کاین شنید از پیر          متحیر بماند و بی تدبیر


آب در دیدگان بگردانید              خویشتن در میان شادی دید


گفت یا سیدی و مولایی            چه گنه کرده ام      چه فرمایی


گفت نی نی    سخن مگو با من         یا تو باشی در این سرا یا من


کاندر این خانه از قرایب و خویش         کس نمانده است جز من درویش


هر چه ماده در این سرا و نر است      از جفای تو نابکار نرست


گر شبی تاختن کنی بر من           دیو شهوت     که گیردت دامن؟


گفت هرگز من این خطا نکنم           جفت شیرین خود رها نکنم


یاوران آمدند و انبازان                   هر یک از گوشه ای بر او تازان


جنگ با هر یک اتفاق افتاد           عاقبت صلح بر طلاق افتاد


از کمند بلا بجست چون صید          که خلاصش به جان نبود از قید


گل رویش به تازگی بشکفت           می خرامید و زیر لب می گفت


حیف بردن ز کاروانی نیست           با گرانان به از گرانی نیست


زینهار از قرین بد  زنهار                و قنا ربنا  عذاب النار

شعر از سعدی


--
--
You received this message because you are subscribed to the Google
Groups "US consulting Contract Opportunities" group.
To post to this group, send email to us-consulting-temp@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to
us-consulting-temp+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.co.in/group/us-consulting-temp?hl=en-GB
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "US consulting Contract Opportunities" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to us-consulting-temp+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
 
 

No comments:

Post a Comment